در مدرسه تابستانی کسب و کار دانشگاه شریف چه گذشت؟
مدرسه تابستانی کسب و کار شریف
یه بازارچه خنک و خوشمزه / یه بازارچه تابستونی